Intercultural del Vallés fem país

Intercultural del Vallés fem país

jueves, 6 de octubre de 2011

CONCLUSIONS DEL 1r CONGRÉS DELS LLATINS CATALANISTES


Conclusions i resolucions del '1r Congrés dels latinos catalanistes'

1a PART, CONCLUSIONS
LLENGUA I CULTURA
PRIMERA
L’aprenentatge del català és una Einar d’integració molt important, per tant cal fomentar que els catalans comparteixin la seva llengua amb les persones que estan aprenent a parlar català i que, a nivell de la societat, es continuïn portant a terme campanyes de sensibilització en aquest sentit
SEGONA
A nivell personal, els immigrants hem de fer un viatge d'anada i tornada al nostre interior per fer de la llengua catalana una cosa més nostra i alhora comunicar i compartir les nostres cultures pròpies d’origen amb la resta de la població.
TERCERA
Es important d’una banda que les associacions d’immigrants assumeixin el compromís de promoure entre els seus associats l’aprenentatge de la llengua catalana i d’altra banda és desitjable que les entitats de foment de la cultura catalana facin visible la seva obertura a la participació dels nascuts als països d’Amèrica Llatina, ara, ciutadans catalans.
PROPOSTES
  • Que es millorin els horaris de les classes de català de forma que incloguin els caps de setmana i que hagi programes adreçats a persones de més de 40 anys per tal de no haver d'esperar que sigui la segona generació d'immigrants nascuts a Catalunya la qual s'integri.
  • Que les escoles afavoreixin la integració cultural mitjançant la realització d’activitats extracurriculars que permetin el mutu coneixement, donant l’oportunitat que els alumnes nouvinguts puguin explicar la cultura del seu país d’origen i els nens autòctons puguin compartir la cultura catalana amb els seus companys.
  • Que es portin a terme activitats per al coneixement i la difusió del marc d’actuació de la Llei d’Acollida, que permet la col·laboració d’Ajuntaments i d’associacions d’immigrants en la realització d’activitats d’integració cultural a traves d’activitats vinculades a la vida quotidiana, com per exemple, intercanvi de menjars típics.
  • Que es difongui a l’exterior i també a nivell dels consolats llatinoamericans la existència del Català com a llengua de Catalunya i la importància del seu aprenentatge.
EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PRIMERA
Destacar la necessitat que els pares i mares s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles i estableixin una relació de mútua cooperació amb el professorat, amb el propòsit de motivar en els alumnes hàbits d’estudi i lectura, per damunt d’altres activitats com ara la televisió que, ara per ara, transmet valors que són totalment contraris a la formació educativa dels nens i nenes.
SEGONA
Els pares i mares, per una raó de manca de temps i davant de la dificultat de conciliar els horaris laborals i la vida familiar fan servir les noves tecnologies (internet, televisió, etc.) i fins i tot la mateixa l'escola com una mena de guarderia. Aquesta situació dificulta que els pares i mares puguin implicar-s’hi com cal en l’educació dels seus fills i filles i a la llarga incrementa la despesa escolar i familiar en l’atenció posterior de problemes d’aprenentatge derivats d’aquesta manca de atenció personal.
TERCERA
Es de vital importància la millora del sistema d'aula de acollida que forma inclogui una avaluació prèvia de les capacitats i el nivell educatiu dels nens i joves, ja que actualment són enviats directament al curs que per la seva edat els correspondria, així com també implementar un sistema d’acompanyament escolar al llarg de la primera etapa d’escolarització en el país.
QUARTA
Es important afavorir l’especialització dels professionals a traves del sistema de beques, així com millorar l’accés a la informació sobre els procediments per a l’homologació de les titulacions obtingudes als països d’origen.
DONA I FAMÍLIA
ÚNICA
Es important demanar a les Administracions Públiques més sensibilitat i més recursos per ajudar a les dones immigrants que són víctimes de la violència de gènere, atesa la seva situació de solitud i feblesa.
Reconèixer l’esforç de les dones immigrants, pel que fa al sosteniment de les seves famílies.
ASSOCIACIONS D’IMMIGRANTS
ÚNICA
Es important crear i impulsar un punt de trobada positiu d’organitzacions llatines fora de partidismes i impulsar una xarxa plural del col·lectiu per parlar d’igual a igual amb l’Administració
CONVIVÈNCIA
ÚNICA
Les autoritats administratives juntament amb el suport de la població civil:
  • Han de posar en marxa les eines socials i comunitàries que permetin enfortir la integració i la convivència a Catalunya.
  • Han de promoure la interacció de la població, per tal d’evitar la formació de ghettos socials, religiosos, de nacionalitat o de qualsevol altra mena.


JOVES LATINOS CATALANS
PRIMERA
Es important fer una crida al poble de Catalunya per a no crear estereotips ni criminalitzar als joves pel seu color de pell, per la seva manera de vestir o per les seves aficions musicals.
SEGONA
Des de NousCatalans.Joves volem condemnar i combatre les bandes juvenils violentes.
DIVERSITAT SEXUAL
ÚNICA
Es important que les institucions oficials en coordinació amb el teixit associatiu llatinoamericà realitzin:
- Programes de suport i acompanyament adreçats a les persones homosexuals, per a facilitar la acceptació de la pròpia orientació sexual, i a les seves famílies.
- Campanyes educatives que promoguin des de l'escola el coneixement i el respecte cap a les diverses orientacions sexuals.
- Activitats informatives sobre l’adopció per part de parelles homosexuals.
ECONOMIA I TREBALL
PRIMERA
S'ha de recolzar el nou i petit empresari i cal eliminar l'economia submergida mitjançant

- Deduccions fiscals i reducció d'impostos, com per exemple, rebaixar la quota d'autònoms a 100 euros
- Incentius i ajuts fiscals per a la creació d'empreses

- L'obertura del crèdit bancari i la devolució del rescat donat als bancs rescatats

- Suport als nous models de creixement que inclogui la dació en pagament com a dret irrenunciable en les hipoteques
SEGONA
S'ha de demanar la responsabilitat de la classe política,
  • Exigint transparència, reducció de salaris i de les despeses innecessàries com són els costos d'oportunitat
. Racionalitzar l'Administració Pública per reduir la burocràcia i incrementar l'eficiència
2a PART, RESOLUCIONS
LLENGUA I CULTURA
ATÈS
Que és d’importància nacional que les persones que en els darrers anys han vingut al país puguin accedir a la cultura catalana i sent la llengua catalana l’eix vertebrador d’aquesta;
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES ACORDA
Reclamar a la Generalitat de Catalunya la posada en marxa d’un pla d’emergència d’ensenyament del Català Bàsic per a totes les persones adultes que han arribat a Catalunya durant els darrers dotze anys, que inclogui la franja horària dels caps de setmana.
MITJANS DE COMUNICACIO
ATÈS
Que els mitjans de comunicació contribueixin a la formació de l’opinió pública sobre la immigració i els immigrants.
Que havent-se constatat que algunes vegades la imatge dels immigrants que es presenta als mitjans de comunicació és esbiaixada i parcial.
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES
ACORDA
Instar els mitjans de comunicació catalans, tant públics com privats, a modular el llenguatge informatiu en tots aquells temes que afecten a la temàtica d’immigració, evitant estereotips i criminalitzacions gratuïtes, sovint involuntàries, i a plantejar-se estratègies i pràctiques de visibilitat de la pluralitat social del nostre país, en tota la seva programació regular.
DONA I FAMILÍA
ATÈS
Que la violència de gènere és una xacra social que fereix no només les dones directament afectades i que per tant resulta indispensable la col·laboració de tota la societat per eradicar-la.
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES
ACORDA
Fer una crida al conjunt de la societat catalana per tal de trencar els silencis socials davant la violència contra les dones.
CONVIVÈNCIA
ATÈS
Que la finalitat del sistema penitenciari és la reinserció social dels penats i que allò no resulta possible en el cas dels que, atesa la regulació d’estrangeria, es troben en situació administrativa irregular sense cap possibilitat de regularització.
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES
ACORDA
Donar suport a la directiva de Justícia sobre repatriació dels presos de nacionalitat estrangera en situació irregular, que va entrar en vigor el passat dia 15 de setembre de 2011.
JOVES LATINOS CATALANS
ATÈS
Que, la proliferació de bandes violentes alteren la convivència urbana i atempten contra la integració dels joves immigrants
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES ACORDA
Demanar a les institucions que no facin els ulls clucs a les bandes violentes i ajudin a les associacions a combatre-les des de la base i a fer feines de prevenció
EDUCACIÓ I FORMACIÓ
ATÈS
Que, la immersió lingüística als centres educatius ha estat i continua sent el model que ha garantit l’aprenentatge de les dues llengües oficials a Catalunya.
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES
ACORDA
Denunciar contundentment qualsevol intent de manipulació que desprestigiï aquest model.
Alertar del greu perill de segregació social que poden comportar aquestes pràctiques manipulatives.
Animar les autoritats educatives i del país a mantenir-se ferms en la defensa del model d’èxit contrastat que ha significat la immersió lingüística.
ASSOCIACIONS D’IMMIGRANTS
ATÈS
Que les activitats de les associacions d’immigrants han d’estar adreçades a donar suport al procés d’integració dels seus membres, actuant en coordinació amb el mon associatiu català
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES
ACORDA
Proposar al mon associatiu ‘latino’ barrejar-se amb el teixit tradicional de la societat civil catalana, alhora que millorar la seva transparència i eficiència en la utilització de recursos.
MARC JURÍDIC ESTRANGERIA
ATÈS
Que constatat l’elevat nombre de denúncies de conculcació dels drets humans bàsics als centres d’Internament d’estrangers (CIE) a Catalunya;
Que són moltes les queixes dels usuaris de l’Oficina d’Estrangers de Barcelona sobre dilació i desinformació en la tramitació dels expedients;
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES ACORDA
Denunciar l’opacitat i les dificultats de control públic sobre les condicions en que es troben els interns als CIES
Demanar a l’Oficina d’Estrangers de Barcelona agilitat en la resolució dels expedients i una major accessibilitat a la informació per part del públic en general.
TAULA ECONOMIA I TREBALL
ATÈS
Que la sobrevaloració dels immobles hipotecats i l’esclat de la bombolla immobiliària ha provocat per a moltes famílies la pèrdua del seu habitatge sense que això comporti l’extinció del deute garantit per la seva hipoteca.
EL PRIMER CONGRES DELS LATINOS CATALANISTES ACORDA
Sumar-s’hi al moviment social i polític que reclama la dació en pagament com a fórmula d’extinció del deute hipotecari.
 Informació presa de la pagina oficial 

nouscatalans.cat
espai d'integració
Mauricio Noreña Fory
Intercultural del Valles
Generando nuevos canales de comunicación

No es política lo que hacemos, solo creemos en nosotros y en lo que decimos

No hay comentarios:

Publicar un comentario